Kvalitets- och miljöpolicy

Norbergstrappan AB är ett företag med affärsidén att projektera, tillverka och leverera betongelement enligt kundkrav.

Vår kvalitets- och miljöpolicy och våra kvalitets- och miljömål utgår från vår affärsidé
och målsättningen är att vara en stabil och långsiktig partner gentemot våra kunder
och leverantörer och leva upp till samtliga krav på kvalitet och miljö.

Vi har fastställda och mätbara kvalitets- och miljömål som regelbundet följs upp och revideras och genom ett ständigt arbete med förbättring av verksamhetssystemen anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen och kontinuerligt minska den miljöbelastning som vår verksamhet orsakar.

Gällande lagar och krav inom miljöområdet efterföljs och uppdatering säkerställs genom prenumeration från en extern aktör inom området.

Samtliga medarbetare utbildas i miljö och kvalitet vilket säkerställer att denna policy är väl känd och förstådd i organisationen samtidigt som det skapar medvetenhet och förståelse för företagets behov.

Sören_Morin_signatur
Sören Morin, VD, Norbergstrappan