Ledningssystem för miljö

Miljöpolicy

Norbergstrappan AB har upprättat en dokumenterad miljöpolicy som är kommunicerad till alla som arbetar inom organisationen. Miljöpolicyn ger även inriktningen på miljöarbetet.


Planering

Miljöaspekter
Norbergstrappan AB har identifierat de miljöaspekter som orsakas av företagets verksamhet. Samtliga aspekter har likvärdigt bedömts enligt en för företaget lämplig metod. Förnyad bedömning av aspekterna sker en gång per år eller vid behov om företagets situation förändras.

De aspekter som har bedömts som betydande har satts som övergripande mål att arbeta med.

Lagar och andra krav
Lagar och andra krav som kan påverka företagets miljöarbete har identifierats samt utvärderats.
I de fall lagar och krav har inverkan på verksamheten har åtgärder vidtagits.

För tillgång till lagar och andra krav används ”Rang Sells” system för tillhandahållande och uppdatering av nya lagar.

Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner
De miljöaspekter som har bedömts som betydande aspekter har målsatts.
Handlingsplaner för att uppnå målen finns. Tillvägagångssätt samt ansvariga har utsetts.


Införande och tillämpning

Resurser, roller, ansvar och befogenheter
Roller och ansvar för miljöledningssystemet finns definierat i befattningsbeskrivningar samt om behov uppstår även i attestplan.

Kompetens, utbildning och medvetenhet
All personal erhåller en utbildning i miljöledningssystemet samt vikten av att ta eget ansvar för miljön.

Kommunikation
Rutiner för intern och extern kommunikation gällande miljöfrågor finns. Utsedd person för att hantera externa miljöfrågor m. m., finns utsedd. Rutiner finns för att hantera externa synpunkter/klagomål. Något beslut om att kommunicera de betydande miljöaspekterna exernt har inte fattats.

Dokumentation
Nödvändig dokumentation som krävs finns upprättad.

Övergipande beskrivs processernas samverkan enligt bild där varje rubrik leder till de föreskrifter som krävs:

Ledningssystem för Miljö, Norbergstrappan AB

Ledningssystem_Miljo_NorbergstrappanAB

 

Dokumentstyrning
Rutiner för att styra dokument, ge ut, godkänna och arkivera finns.

Verksamhetsstyrning
Inga delar av verksamheten(produktion) orsakar några betydande aspekter som skall mätas. Om det i någon del av produktion uppstår en aspekt så kommer den att styras upp med dokumenterade rutiner.

Underleverantörer kommer att uppmärksammas på att Norbergstrappan AB är ett miljöcertifierat företag som kommer att ställa miljökrav på deras verksamhet.

Beredskap och agerande vid nödlägen
Rutiner för agerande vid nödlägen har upprättats och kommunicerats i organisationen.


Uppföljning

Övervakning och mätning
I de fall som kräver övervakning och mätning kommer detaljerade föreskrifter att upprättas.

Utvärdering av att lagar och andra krav följs
Genomgång av lagkrav samt utvärdering av påverkan skall ske en gång per år eller om förutsättningarna förändras.

Uppföljning av att lagar och andra krav följs sker även genom årlig internrevision.För denna revision kan även extern kompetens utnyttjas.

Avvikelse, korrigerande och förebyggande åtgärder
Ett system för att hantera avvikelser med redovisning av korrigerande och förebyggande åtgärder finns. Samma system användes för miljöavvikelser.

Redovisande dokument
De redovisande dokument som gäller miljöledningssystemet arkiveras enligt gällande regler.